uSexDolls verwelkomt alle gewaardeerde klanten, bezoekers en gebruikers van usexdolls.com. U (hierin aangeduid als "de klant", "u" "uw (s)" of "gebruiker") stemt ermee in dat uw gebruik van dergelijke diensten op eigen risico is. Lees de volgende basisregels die van toepassing zijn op uw gebruik van onze website. Houd er rekening mee dat uw gebruik van onze website uw overeenkomst vormt om deze regels te volgen en hieraan gebonden te zijn.

We kunnen delen van onze website van tijd tot tijd wijzigen, verplaatsen of verwijderen. We kunnen van tijd tot tijd de regels wijzigen die van toepassing zijn op uw gebruik van onze website. Uw gebruik van onze website na een dergelijke wijziging houdt in dat u zich houdt aan de gewijzigde regels.

GEBRUIKERS / PARTICIPANTS

We discrimineren niet op basis van leeftijd, ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele geaardheid of religie.

KOEKJES

"Cookies" zijn kleine gecodeerde gegevensbestanden (die verwijzingen bevatten naar uw door u verstrekte ID-informatie en opgeslagen op onze beveiligde server) die naar uw harde schijf kunnen schrijven zodra u een website hebt bezocht. uSexDolls maakt gebruik van cookies om uw winkelervaring bij ons te verbeteren. Cookies worden gebruikt om uw winkelwagen bij te houden. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie over hoe we klantinformatie beschermen.

AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN & BEPERKINGEN

Het hierin opgenomen materiaal, inclusief site-ontwerp, tekst, afbeeldingen en de selectie en rangschikking daarvan zijn auteursrechtelijk beschermd © door usexdolls.com®, andere handelsmerken en alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen en aangepaste pictogrammen zijn dienstmerken en handelsmerken van uSexDolls. Alle andere handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die hierin worden vermeld, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

De site en alle materialen op de site, inclusief, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, illustraties, berichten, audioclips en videoclips (de "materialen") zijn eigendom van uSexDolls en zijn gelieerde ondernemingen en licentiegevers en zijn beschermd tegen ongeautoriseerd kopiëren en verspreiden door auteursrechten die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven door uSexDolls en auteursrechten, handelsmerken, internationale conventies en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag op geen enkele manier materialen van de site (of enige andere website die eigendom is van of beheerd wordt door uSexDolls of haar dochterondernemingen of gelieerde bedrijven) reproduceren, uitvoeren, afgeleide werken maken van, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren op welke manier dan ook zonder voorafgaande toestemming van uSexDolls geschreven toestemming. U mag echter delen op de website afdrukken met als enige bedoeling een bestelling bij uSexDolls te plaatsen of krediet aan te vragen. Het afdrukken van materialen om een ​​andere reden of het overdragen van materialen voor gebruik op een andere website, of het wijzigen, verspreiden of herpubliceren van materialen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uSexDolls is ten strengste verboden. Elke wijziging van materialen, of een deel daarvan, of het gebruik van materialen voor enig ander doel vormt een inbreuk op handelsmerken of andere eigendomsrechten van uSexDolls of derden.

LINKS

uSexDolls is niet verantwoordelijk voor de inhoud van niet-gelieerde websites die naar of van de site kunnen worden gelinkt. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt en u bezoekt ze op eigen risico. Elke andere website die via de site wordt geopend, is onafhankelijk van uSexDolls en uSexDolls heeft geen controle over de inhoud van die andere website. Bovendien betekent een link naar een andere website niet dat uSexDolls de inhoud of het gebruik van die andere website onderschrijft of enige verantwoordelijkheid aanvaardt. In geen geval mag een verwijzing naar een product of dienst van een derde of derde partij worden opgevat als een goedkeuring of goedkeuring door uSexDolls van die derde partij of van een product of dienst die wordt geleverd door een derde partij.

PRIVACYPROBLEMEN

uSexDolls maakt zich zorgen over privacykwesties voor haar klanten. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie over hoe we klantinformatie beschermen.

INFORMATIE OVER PRODUCT EN DIENSTEN

De prijzen op de site zijn van toepassing op producten en diensten op de site. Prijs en beschikbaarheid kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

We proberen alle producten die op de site worden getoond op een juiste manier weer te geven; Vanwege de technische verschillen in de uitrusting van onze klanten, kunnen we echter niet verantwoordelijk zijn voor fotografische verschillen in grootte, vorm en kleur van de producten.

De ontvangst van een e-mailbevestiging is gewoon een erkenning dat we de door u gevraagde bestelling hebben ontvangen en vormt geen verkoopaanbieding. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheid verkocht item te beperken of een verkoop helemaal te verbieden, inclusief maar niet beperkt tot het verbieden van verkoop aan wederverkopers.

AANWIJZING EN PROCEDURES VERWIJDEREN

Als u van mening bent dat materialen op de site inbreuk maken op uw auteursrecht of handelsmerkrechten, kunt u vragen om dergelijke materialen te verwijderen door de kennisgeving te volgen en procedures van de Digital Millennium Copyright Act te verwijderen. Als u deze procedures wilt volgen, neemt u contact op met de auteursrechtenagent van uSexDolls (hieronder aangegeven) en verstrekt u de volgende informatie: Een duidelijke verklaring waarin wordt aangegeven welke werken of ander materiaal waarvan wordt vermoed dat het is geschonden.

Een verklaring van de houder van het auteursrecht of een gemachtigde vertegenwoordiger waarvan wordt aangenomen dat de materialen inbreuk maken.

Voldoende informatie over de locatie van de vermeend inbreukmakende materialen zodat uSexDolls het bestaan ​​ervan kan vinden en verifiëren.

Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Een verklaring van u op straffe van meineed dat de verstrekte informatie juist is en dat u gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen.

Een handtekening of het elektronische equivalent van de auteursrechthebbende of gemachtigde vertegenwoordiger.

Neem contact op met de agent van uSexDolls via: Service@usexdolls.com voor kennisgeving van auteursrechtkwesties.

Door uw uSexDolls® Copy & Print Center-bestelling op de site te verwerken en in te dienen:

U vertegenwoordigt en garandeert uSexDolls, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, opvolgers, dochterondernemingen, agenten, distributeurs, gelieerde partijen en derden die informatie of diensten op de site verstrekken (gezamenlijk de "uSexDolls-partijen"), dat u bezit en bezit alle rechten of voldoende eigen rechten van derden die nodig zijn om elk document of ander item en deel daarvan dat u indient te kopiëren, produceren, afdrukken of bedrukken.

U stemt ermee in en sluit af dat u op verzoek van uSexDolls, en zonder verdere overweging, uSexDolls onmiddellijk met redelijk bewijs van dergelijke toereikende en afdwingbare rechten van derden (dwz toestemmingen, goedkeuringen, licenties of sublicenties) zult verstrekken, en gaat ermee akkoord dat uSexDolls kan een kopie van deze AV verstrekken aan iedereen die beweert dat het auteursrecht / handelsmerk in uw document is geschonden of aan wetshandhavingsinstanties of andere entiteiten zoals vereist door de wet of zoals uSexDolls redelijkerwijs noodzakelijk acht om zijn rechten of de rechten van anderen te beschermen.

GEDRAG VAN GEBRUIKERS

U gaat ermee akkoord dat u NIET :

(i) verzenden via of via de Site alle informatie, gegevens, tekst, bestanden, links, software, chat, communicatie of ander materiaal dat is of dat uSexDolls onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk acht , vulgair, obsceen, racistisch of etnisch hatelijk of anderszins aanstootgevend;

(ii) proberen een "virus", "trojan horse" of ander apparaat voor het vernietigen of verstoren van software te verzenden;

(iii) opzettelijk of onopzettelijk inbreuk maken op toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot, wettelijke voorschriften tijdens het gebruik van of toegang tot de Site of in verband met uw gebruik van de Site, op elke manier;

(iv) inbreuk maken op de privacy of inbreuk maken op enig persoonlijk of eigendomsrecht (inclusief intellectuele eigendomsrechten) van een persoon of entiteit.

Toepasselijk recht : VK

SCHADEBETALING

Door de Site te gebruiken, stemt u ermee in de uSexDolls-partijen schadeloos te stellen voor alle claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden en oorzaken van actie (inclusief kosten en advocatenkosten) die zij oplopen als gevolg van of in verband met uw inbreuk of vermeende inbreuk op deze AV (inclusief maar niet beperkt tot claims van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten). U stemt ermee in zo volledig als redelijkerwijs mogelijk mee te werken aan de verdediging van een claim. uSexDolls behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle te nemen over elke zaak die anders door u wordt gevrijwaard.

DISCLAIMER, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE SITE WORDT DOOR uSexDolls AANGEBODEN OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS. uSexDolls GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN ENIGE SOORT, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT

(1) DE WERKING VAN DE SITE,

(2) DE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF GELDIGHEID VAN ALLE MATERIALEN OP DE SITE, OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN OP DE SITE, OF

(3) OF DE FUNCTIES OP DE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN OF DIE DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN TITEL, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDHEID. uSexDolls IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR AFDRUK OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE OP EIGEN RISICO IS.

DEZE SITE KAN OOK FACTS, VIEWS, ADVIES, VERKLARINGEN EN AANBEVELINGEN VAN INDIVIDUALS EN ORGANISATIES VAN DERDEN BEVATTEN. GEEN VAN DE uSexDolls-PARTIJEN VERTEGENWOORDIGT OF GOEDKEURIGT DE NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIG ADVIES, ADVIES, VERKLARING OF ANDERE INFORMATIE DIE DOOR DE SITE WORDT GETOOND, GEPLOADD OF VERSPREID. U ERKENT DAT ELKE BETROUWBAARHEID VOOR EEN DERGELIJK ADVIES, ADVIES, VERKLARING OF INFORMATIE OP EIGEN RISICO IS.

GEEN VAN DE uSexDolls-PARTIJEN IS VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, PUNITIEVE OF ANDERE INDIRECTE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN, OF DE ONGESCHIKTHEID OM DE SITE OF DE INFORMATIE OP DE SITE, ZELFS TE BEVATTEN, ZELFS ALS DEZE PARTIJ IS GEWETEN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE uSexDolls-PARTIJEN AAN U VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN OORZAKEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, OF IN CONTRACT, TORT (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, UITZONDERLIJK EEN DOLLAR (US $ 1,00).

BEPAALDE STAATSRECHTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN IN IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE TOE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE AFWIJZINGEN, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING EN KUNT U AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN.

EINDE

uSexDolls kan, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de gehele site of een deel van de site beëindigen of opschorten, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot schending van deze algemene voorwaarden. In het geval dat deze AV worden beëindigd, blijven de beperkingen met betrekking tot Materialen die op de Site verschijnen en de verklaringen en garanties, vrijwaringen en beperkingen van aansprakelijkheden die in deze AV worden uiteengezet, van kracht na beëindiging. In het geval dat u niet tevreden bent met de diensten die uSexDolls biedt, is uw enige remedie om uw gebruik van de Site te beëindigen.

OPMERKINGEN, KLACHTEN EN VRAGEN

We verwelkomen uw feedback over de site. Alle opmerkingen, ideeën, notities, berichten, suggesties of andere communicaties die naar de site worden verzonden, blijven het exclusieve eigendom van uSexDolls en we kunnen al dergelijke communicaties op elke manier gebruiken, inclusief het reproduceren, openbaar maken en publiceren van dergelijke communicaties, alle zonder compensatie voor u. Mocht u vragen of klachten hebben over schendingen van deze AV, neem dan contact met ons op via: Service@usexdolls.com

Factuuradres:
Suntone Technology Co. Limited
37 Panton Street, Londen, Verenigd Koninkrijk